info@ivcc.ir


تصویر برداری 

دکتر محمد نصراله زاده ماسوله: ٠٩١٢٣٠٩١١٦٠ 

دکتر فرخ رضا کبیر: ٠٩١٢١١٦٤٣١٣

دكتر بشرى الياسى: ٠٩١٢٣٩٨٨٠٨٧


دام هاى كوچك

دکتر فرخ رضا کبیر: ٠٩١٢١١٦٤٣١٣

دکتر بیتا وزیر: ۰۹۰۲۲۰۷۵۷۸۶  ارسال متن

دکتر نیما وزیر: ٠٩١٢٤٠٦٢٢٩٦


پوست

دکتر بیتا وزیر: ۰۹۰۲۲۰۷۵۷۸۶  ارسال متن


دندانپزشکی

دکتر نیما وزیر: ٠٩١٢٤٠٦٢٢٩٦


آزمایشگاه

دکتر شهاب الدین صافی: ٠٩١٢٣٠٢٠٧١٠   


جراحى

دكتر حميدرضا فتاحيان: ٠٩١٢٢١٩٤٥٨٠  

دكتر روزبه مريدپور: ٠٩١٢٣٢٤٢٥٠٣   

دکتر نیما وزیر: ٠٩١٢٤٠٦٢٢٩٦


فهرست
Call Now Button