خدمات مركز مشاوره دامپزشكي ايرانيان

انجام تصوير برداري تشخيصي متعاقب بروز حوادث در مواقعي كه انتقال مجروح به مراكز درماني امكانپذير نمي باشد

انجام تصوير برداري تشخيصي پس از جراحي در محل نگهداري بيمار به منظور پرهيز از جابجايي هاي مكرر

ارايه خدمات تصوير برداري تشخيصي براي حيوانات مسن كه نقل و انتقال آنها براي صاحبان امكانپذير نمي باشد

ارايه خدمات تصوير برداري تشخيصي مربوط به آبستني در موارد وجود احتمال خطر در جابجايي حيوانات براي مراجعه به مراكز تشخيص و درمان

ارايه خدمات جهت انجام MRI ، CT scan ، Nuclear medicine و خدمات  راديوتراپي

انجام اكوكارديوگرافي ، اخذ نوار قلب (ECG) و معاينات تخصصي قلب در محل نگهداري حيوانات

ايجاد امكان انجام اخذ نمونه آزمايش هاي مورد درخواست دامپزشك معالج در محل زندگي و نگهداري حيوانات و ارسال پاسخ براي صاحب و دامپزشك معالج

فهرست
Call Now Button