دکتر فرخ رضا کبیر

دکترای عمومی دامپزشکی

دکترای تخصصی رادیولوژی دامپزشکی از دانشگاه تهران

اشتغال بخش خصوصی:

کلینیک دامپزشکی پارسا

اشتغال دانشگاهی:

عضو هیات علمی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

۰۹۱۲۱۱۶۴۳۱۳

فهرست
Call Now Button